CardPay platobná brána pre WooCommerce

Získať plugin

Možnosti rozšírenia – hooks

Plugin CardPay pre WooCommerce od Pluginatora Vám umožňuje upravovať jeho funkcionalitu pomocou WordPress hooks (akcií a filtrov).

V rámci úprav je možné využiť nasledovné hooks pre úpravu údajov odosielaných do CardPay.

  • cardPayRequestVariableSymbol – slúži na úpravu hodnoty pre variabilný symbol. Default: $order->getId()
/**
 * $value - obsahuje $order->getId()
 * $params['orderId'] obsahuje identifikátor objednávky
 */
add_filter("cardPayRequestVariableSymbol", function($value, $params) {
    return $value;
}, 10, 2);
  • cardPayRequestName – slúži na úpravu hodnoty pre názvu platby. Hodnota môže obsahovať iba písmena a medzery, bez diakritiky a maximálne 30 znakov – presná špecifikácia je dodávaná v rámci CardPay. Default: $order->getCustomerFirstName() . ‚ ‚ . $order->getCustomerLastName()
/**
 * $value - obsahuje meno a priezvisko z objednávky ošetrené podľa pravidiel
 * $params['orderId'] obsahuje identifikátor objednávky
 */
add_filter("cardPayRequestName", function($value, $params) {
    return $value;
}, 10, 2);
  • wf_payment_reduce_order_stock_before_payment – slúži na nastavenie automatickej úpravy skladových zásob. Plugin automaticky rezervuje množstvo skladových zásob tesne pred presmerovaním na platobnú bránu. Ak chcete toto nastavenie vypnúť, je to možné pomocou tohoto filter-hooku.
    Default: true
/**
 * $value - true/false, či sa majú upraviť skladové zásoby pred platbou. 
 * $gateway - identifikátor platobnej brány. V prípade CardPay je 'cardpay'
 * $order - objednávka
 */
add_filter('wf_payment_reduce_order_stock_before_payment', function($value, $gateway, $order) {
	return $value;
}, 10, 3);